Türk Yazını

1. İslâmiyet Öncesi Türk Yazını (5/6. yy. – 10. yy.)

     1.1 Sözlü Yazın (5/6. yy. – 8. yy.)

 • Destan
  Yaratılış Destanı, Saka Destanları (Alp Er Tunga Destanı, Şu Destanı), Hun-Oğuz Destanı (Oğuz Kağan Destanı, Attilâ Destanı), Göktürk Destanı (Bozkurt Destanı, Ergenekon Destanı), Siyenpi Destanı, Uygur Destanları (Türeyiş Destanı, Mani Dininin Kabulü Destanı, Göç Destanı)
 • Koşuk
 • Sagu
 • Sav

     1.2 Yazılı Yazın (8. yy. – 10. yy.)

 • Nesir (Düz Yazı)
  Orhun-Göktürk Kitabeleri
 • Nâzım (Şiir)

2. İslâmiyet Sonrası Türk Yazını (10. yy. – 19. yy.)

     2.1 Klâsik Türk Yazını (13. yy. – 19. yy.)

     2.2 Türk Halk Yazını (13. yy. – 19. yy.)

          2.2.1 Anonim Halk Yazını (5/6. yy. – 20. yy.)

 • Manzum Eserler
  Mani, Türkü, Ninni, Tekerleme, Bilmece, Destan, Ağıt
 • Mensur Eserler
  Masal, Atasözü, Deyim, Fıkra, Halk Hikâyeleri, Halk Tiyatrosu (Karagöz ve Hacivat, Orta Oyunu, Meddah)

          2.2.2 Dinî-Tassavuf Halk Yazını (11. yy. – 19. yy.)

 • Manzum Eserler
  İlâhi, Nefes, Nutuk, Deme, Devriye, Şathiye
 • Mensur Eserler
  Fütûvvetname, Gazavatname, Menakıbname, Battalname

          2.2.3 Âşık Tarzı Halk Yazını (8. yy. – 10. yy.) (13. yy. – 19. yy.)

 • Koşma
  Güzelleme, Koçaklama, Taşlama, Ağıt
 • Destan
 • Semaî
 • Varsağı

3. Batı Etkisindeki Türk Yazını (19. yy. – 20. yy.)

     3.1 Tanzimat Dönemi Türk Yazını (1860 – 1895)

     3.2 Edebiyât-ı Cedîde (Servet-î Fünûn) (1896 – 1901)

     3.3 Fecr-i Âti Yazını (1909 – 1912)

     3.4 Milli Yazın (1911 – 1923)

     3.5 Milli Mücadele Dönemi Yazını (1918 – 1922)

     3.6 Cumhuriyet Dönemi Türk Yazını

          3.6.1 1940 Yılına Kadar Türk Yazını (1923 – 1940)

          3.6.2 Son Dönem Türk Yazını (1940 – günümüz)