Genel

Arap-Fars Abecesi

Arap abecesi, 7. yüzyılın üçüncü çeyreğinden itibaren Emevi ve Abbasi imparatorlukları aracılığıyla Orta Doğu merkezli geniş bir alana yayılma olanağı bulmuş İslam dininin benimsendiği coğrafyalarda kabul gören abecedir. Dünyada Latin abecesinden sonra yazı dili olarak en çok kullanılan yazı sistemidir. Arap abecesi MS 2-4. yüzyıllar arasında aslen Fenike abecesinden türemiş Nebati yazısından gelişmiş olmak ile birlikte günümüze ulaşan en eski yazı örnekleri MS 6. yüzyıla […]

Genel

Uygur Abecesi

Uygur abecesi, çağdaş Türk yazı dillerinden Uygurca’nın yazımı için kullanılan abecedir. Uygurca, 10. yüzyıldan bu yana Arap alfabesi ile yazılmaktadır. 1969-1983 yılları arasında Çin hükümetinin hazırlattığı Uygur Latin abecesi ile yazılmış fakat sonra Uygurca sesleri gösteren ek işaretler ile Arap alfabesine dönülmüştür. Eski Uygur Abecesi  

Genel

Orhun Abecesi

Orhun alfabesi, Göktürk alfabesi, Göktürk abecesi ya da Köktürk alfabesi, Türkçenin metinlerle izlenebildiği tarihi boyunca kullandığı ilk düzenli ve resmî yazı sistemidir. Bu sistem, Eski İskandinav yazıtlarında kullanılmış Runik (Gotça “esrarlı, meçhul”) yazının karakterlerine benzediği için, Avrupa ve Rus Türkoloji literatüründe, Sibirya Run harfleri, Yenisey Run harfleri, Runik alfabe ve Türk Run Yazısı olarak adlandırılmıştır. Göktürklere ait Orhun Yazıtları’nda kullanılmasından ötürü bu adla anılan abecedir. MÖ 200 – MÖ 150 […]

Genel Yazar/Şair

Nef’i

Nef’î, (d. 1572, Hasankale, Erzurum – ö. 27 Ocak 1635, İstanbul), 17. yüzyıl Türk şâirlerindendir. Kasidede gerçek bir varlık göstermiş ve gerek kendi zamanında, gerekse sonraki yüzyıllarda kaside yazan bütün şairlere etki eden şâir ve edebiyatçı. Asıl adı Ömer olan Nef’i, 1572 yılında Erzurum’un Hasankale’sinde doğdu. Bundan dolayı devrin kaynakları Nef’i’den Erzenü’r-Rumî diye söz ederler. Babası ülkesinin efradından Sipahi Mehmed Bey diye anılan bir kişidir. Daha küçük yaşlardan itibaren güçlü bir eğitim gördü. Öğrenimini Hasankale’de […]

Genel

Cenap Şahabeddin

Cenab Şahabeddin, (d. 21 Mart 1870, Manastır – ö. 12 Şubat 1934, İstanbul) Türk şâir ve yazar. Servet-i Fünun yazınının önde gelen temsilcilerindendir. Eserleri Şiir Tâmât (1887) Seçme Şiirleri (1934, ölümünden sonra) Bütün Şiirleri (1984, ölümünden sonra) Elhan-ı Şita Yakazat-ı Leyliye Tiyatro Yalan Körebe (1917) Küçükbeyler Merdud Aile Gezi yazısı Hac Yolunda (1909) Afak-ı Irak (1917) Avrupa Mektupları (1919) Suriye Mektupları (1917) Medine’ye Varamadım (1933) Düz yazı Evrak-ı Eyyam (1915) Nesr-i Harp (1918) […]

Genel

Yunus Emre

Yunus Emre (d. 1238 – ö. 1320), Anadolu’da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi. Yunus Emre, Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmaya ve Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde büyük-küçük Türk Beylikleri’nin kurulmaya başlandığı 13. yüzyıl ortalarından Osmanlı Beyliği’nin kurulmaya başlandığı 14. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Orta Anadolu havzasında Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yer alan Sarıköy’de yetişmiş Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki Taptuk Emre Dergâhı’nda yaşamıştır. Eserleri Divan Risâletü’n-Nushiyye

Genel

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (d. 30 Eylül 1207, Belh – ö. 17 Aralık 1273, Konya), şâir müslüman düşünce adamı ve mutasavvıf. Tasavvufta Mevlevî yolunun öncüsüdür. Mevlânâ, yazdığı Mesnevî adlı eserinde kendi adını Muhammed bin Muhammed bin Hüseyin el-Belhî şeklinde vermiştir. Burada yer alan Muhammed isimleri baba ve dedesinin ismi, Belhî ise doğduğu şehir olan Belh’e nispettir. Lakabı Celâleddin’dir. “Efendimiz” anlamındaki “Mevlânâ” unvanı onu yüceltmek maksadıyla söylenmiştir. Bir diğer […]

Genel

Hacı Bektaşî Velî

Hacı Bektâş-ı Velî (d. 1209, Nişabur – ö. 1271, Nevşehir); Mistik, seyyid, mutasavvıf şair ve İslam filozofu. Horasan Melametîliğinin önde gelen temsilcilerinden Yusuf Hemedani’nin öğrencisi Hoca Ahmed Yesevi tarafından kurulmuş olan Yesevîlik tarikâtının Anadolu’daki en etkin uygulayıcısı konumunda 13. yüzyıl Anadolu’sunun İslâmlaşma sürecine önemli katkılarda bulunarak adını “Horasan Erenleri” olarak anılan şahsiyetler arasına yazdıran, 16. yüzyılda ise Balım Sultan önderliğinde 14. ile 15. yüzyıl Azerbaycan ve Anadolu’sunda yaygınlaşmış olan Hurûfîlik akımının etkisi altında kalınmak suretiyle ibahilik, teslis (üçleme), tenasüh, ve hülul anlayışlarını da bünyesine alarak kurumsallaşan Bektaşîlik tarikâtının isim babası, Kalenderî / Haydarî şeyhi, islam mutasavvıfı. […]

Genel

Gülşehrî

Gülşehrî, 14. yüzyıl Türk şairi. Döneminin en önemli şairlerinden biri olan Gülşehrî’nin hakkında bugün pek fazla bir şey bilinemese de mutasavvıf olduğu bilinmektedir. Naklî ilimlerde bilgili olmasının yanı sıra matematik ve felsefe gibi aklî ilimlerle de ilgilendiği ve bu konularda da bilgi sahibi olduğu düşünülmektedir.Gülşehrinin Kırşehir’de Mevleviliği yaydığı ve zaviyede yaşadığı mahlasını da o zaman adı Gülşehir olan Kırşehirden […]