18. yüzyıl

Ahmed Resmî – Sefaretname, Sefinetü’r-Rüesa, Hamiletü’l Kübera, Hülâsatü’l İtibâr
Aziz Ali – Muhayyelât-ı Aziz Efendi
Bağdadî
Erzurumlu İbrahim Hakkı – Marifetname, Divan
Fazıl – Divan, Defter-i Aşk, Zenanname, Çenginame,
Havaî – Divan
İbrahim Müteferrika – Usûlü’l-Hikem fî Nizâm-il-Ümem, Nizam-ı Cedîd
Kâmilî
Koca Sekbanbaşı – Hülâsatü’l-Kelâm fî Reddi’l-Avâm
Levnî – Destan
Mahtumî – Divan, Lâlezar
Nedim – Divan
Priştineli Nuri – Divan
Suphi – Tarih-i Sami ve Şakir ve Suphi
Sûruri – Divan, Hezliyât-ı Sûruri
Şeyh Galip – Hüsn ü Aşk
Vehbi – Divan, Şevkengiz, Lûtfiye
Yirmisekiz Mehmed Çelebi – Sefaretname