16. yüzyıl

Ali – Künhü’l-Ahbar
Bakî – Divan, Kırk Hadis Tercümesi, Fezailü’l Cihad (Cihadın Faziletleri), Fezail-i Mekke (Mekke’nin Faziletleri)
Fuzulî – Leyla ve Mecnun, Şikâyetname, Hadîkatü’s-Süeda (Saadete Ermişlerin Bahçesi), Beng ü Bâde (Esrar ve Şarap)
Güvâhî – Pendname
Kınalızade Ali – Ahlâk-ı Alâi
Köroğlu – Koşmalar
Lâmiî – Hüsn-ü Dil, Şerefü’l İnsan, Şehrengîz-i Bursa, İbretnüma, Mecmaü’l-Letâif, Bahar ü Hâzân
Lâtifî – Tezkiretü’ş-Şûara, Risâle-i Evsâf-ı İstanbul, Fusûl-i Erbaâ, Subhatü’l Uşşak, Nazmü’l Cevahir
Matrakçı Nasuh – Cemâlü’l-Küttâb, Kemâli’l-Hüssâb, Umdetü’l-Hisâb, Mecmuatü’t-Tevârih, Süleymannâme, Fetihname-i Karabuğdan, Beyan-ı Menazil-i Sefer-ul Irakeyn, Tuhfet-ul Guzat
Muhibbî (Kanuni Sultan Süleyman) – Divan
Muhlisî (Şehzade Mustafa) – Divan
Pir Sultan Abdal
Sehî – Hişt Behişt
Selânikli Mustafa – Selânikli Tarihi
Selimî (Sultan II. Selim) – Divan
Seydi Ali Reis – Mir’atü’l-Memalik (Memleketlerin Aynası), Mir’atü’l-Kâinat, Mûhit
Şahî (Şehzade Bayezid) – Divan
Şeyh Yahya – Menakibü’l Cevahir
Taşlıcalı Yahya – Gencine-i Râz, Cülşen-i Envâr, Şahü Geda, Yusuf ve Zeliha, Usûlname
Zarifî (Şehzade Cihangir) – Divan