13/14. yüzyıl

Ahmedî – Divan, İskendername, Cemşîd u Hurşid, Mirkâd-ı Edep
Âşık Paşa – Garipname
Avnî (Fatih Sultan Mehmed) – Divan
Battal Gazi Destanı
Gülşehrî – Mantıku’t-Tayr (Kuşların Dili), Felekname
Hacı Bektaşî Veli – Makalât
Haliloğlu Yahya Burgazî – Fütûvvetname
Hoca Dehhanî – Selçuklu Şehnamesi
Kadı Burhaneddin – Tuyuğlar
Mevlâna Celâleddin Rûmi – Mesnevî, Divan-ı Kebir, Fîhî Mafîh, Rubâiler, Mektubat
Nasreddin Hoca – Fıkralar
Sultan Veled – Divan-ı Türkî Sultan Veled
Yunus Emre – Risaletü’n-Nushiye